References


Source: Wikipedia [38573]

https://en.wikipedia.org/wiki/Lifestyle_center_(retail)

Lifestyle ➭ Center ➭ (retail) ➭